Här är våra allmänna villkor

1.      BAKGRUND

Detta är avtalet för allmänna villkor för de tjänster vi tillhandahåller till er i AXARIA AB org. nr. 556469

I detta avtal betyder ”vi”, ”oss” eller ”AXARIA” AXARIA AB och ”ni”, ”er” eller ”kund” ni som kund. 

2.      DEFINITIONER

Nedan listas en del ord som används genomgående i Avtalet. Orden ska ha den betydelse som anges nedan.

Anslutningspunkten:                                             Den punkt där våra tjänster görs tillgängliga för er.

Användare:                                                               Den person som ni har givit tillgång till tjänsterna.

Användare ska vara anställd hos er, eller annars jobba för er räkning, till exempel en konsult.

Avtal:                                                                           Det här avtalet inklusive bilagor och underbilagor

Kunddata:                                                                  Data som ni på något sätt, själv eller genom Användare, överlämnar till oss eller som vi annars får del av genom er användning av tjänsterna.

Systemadministratör:                                            Den person som tecknat tjänsterna för er räkning, eller som annars har utsetts av er till Systemadministratör.

BETA                                                                             En betaversion är inom programvaruutveckling ett datorprogram eller ett datorsystem som fortfarande är under utveckling, men har nått en så pass stabil status att man anser att den uppfyller merparten av de (be)ställda kraven. Betaversion innehåller buggar och/eller kan vara något ofullständig.

Program och tjänster som vi har kommit överens om Tjänsterna att vi ska tillhandahålla er.

3.      OMFATTNING

Avtal

Det här avtalet gäller för de allmänna villkor som ni har beställt i samband med ingåendet av avtalet. Det gäller även för nya beställningar som ni gör under avtalstiden.

Tjänster

Vi tillhandahåller våra tjänster i enlighet med de krav på kompetens och kvalitet som gäller inom branschen, enligt god sed på marknaden och i enlighet med vad som gäller enligt de lagar och förordningar som är tillämpliga.

Underleverantörer

Vi får anlita underleverantörer för att utföra uppdrag åt oss och därmed hjälpa oss att leverera Tjänsterna till er.

Förändringoch utveckling

Vi arbetar ständigt med att förbättra och utveckla tjänsterna och vi avgör själva när och hur vidareutveckling ska ske. Vi bestämmer också vilka förbättringar och tekniska anpassningar som ska göras.

Vi har rätt att under avtalstiden förändra tjänsterna. Om en sådan förändring förväntas innebära en större nackdel för er, till exempel ökade kostnader, så underrättar vi er senast tre (3) månader innan förändringen genomförs. Ni har då rätt att säga upp avtalet för de tjänster som omfattas av förändringen. I sådant fall upphör avtalet senast då ändringen börjar gälla eller en senare dag som ni anger i uppsägningen, dock senast tre (3) månader från det att ändringen började gälla. 

Vi har också rätt att ta bort en tjänst. Om en tjänst tas bort underrättar vi er alltid senast tre (3) månader innan tjänsten tas bort. Avtalet upphör att gälla för den tjänst som tas bort samma dag som Tjänsten tas bort. För återbetalning av avgift, se punkt 8.

Driftsupport 

I detta avtal gäller endast driftsupport som innebär:
Vi tar ansvar över driften, slutar tjänsten fungera eller att det är uppenbara problem med tekniken eller andra systemfel.  Vi kan däremot inte erbjuda support i frågor av teknisk karaktär som inte handlar om tjänsten. Vi hjälper er inte hur programmet fungerar eller ger er vägledningar vid användarproblem. Vi hänvisar till manualer och filmer som finns i programmet.

Ni kan kontakta oss genom de kontaktuppgifter som finns på vår hemsida, via det chattprogram som finns i våra tjänster eller via vårt användarstöd som också finns tillgängligt i våra Tjänster. Aktuella öppettider för supporten vardagar 08:00 – 17:00.

OM ni är intresserade av första linje support- och årsavtal, beställ supportavtal under beställning eller kontakta någon av våra säljare via hemsidan. www.axaria.se

4.      ÖPPET KÖP

Öppet köp i 30 dagar

Ni har rätt att säga upp Avtalet inom trettio (30) dagar från att avtalet ingicks. Det gäller även vid beställning av en ny tjänst som ni tidigare inte har haft.

Ni har inte rätt till öppet köp vid beställning av en tjänst som ni tidigare har haft eller vid tillägg av fler licenser av tjänst ni har. Vid ert utnyttjade av öppet köp så betalar vi tillbaka eventuell abonnemangsavgift för att nyttja tjänsten som ni har betalat, men inga andra avgifter återbetalas.

5.      AVTALSDETALJER

Köp av programvara

LICENSER

Detta avtal ger kunden rätt att använda de programlicenser som ingår i respektive offert, beställning och leverans.

Avtalet ger kunden rätt att använda programlicenserna på det företag där de köptes för att användas. Programlicenserna kan inte flyttas från företag, till en annan.

Om offerten inte uttryckligen säger något annat så är användningen inte begränsad till ett visst antal användare utan kunden har rätt att använda fritt antal användarklienter.

Funktion

Tjänsten levereras med den funktion som beskrivs i den aktuella produktbeskrivningen och manual.

Om ytterligare funktion ingår i leveransen framgår detta av det lösningsdokument som är kopplat till respektive offert, beställning och leverans.

Garanti

Om tjänsten trots upprepade försök inte kunnat driftsättas kommer vi att återbetala hela investeringen i de berörda programlicenserna.

Leveransdatum

Som leveransdatum för tjänsten räknas den dagen som tjänsten installerats på vår drifttjänst och användaruppgifter är överlämnade till kunden.

Idriftsättning

Kundens åtagande är att driftsätta tjänsten senast 14 dagar efter leveransdatum. Om idriftsättningen dröjer längre så skall tjänsten ändå anses vara driftsatt.

Betalningsvillkor

Om inga andra betalningsvillkor är överenskommet vid beställning gäller 10 dagars betalningsvillkor.

Efter förfallodagen debiteras kunden en skälig dröjsmålsränta och räntefaktureringsavgift samt lagreglerad påminnelseavgift.

Om fakturan skickas till inkasso tillkommer det inkassoavgift.

AXARIA AB behåller äganderätten tills fakturan är betald.

Faktureras vid beställning.

Tjänster

Tjänster till fast pris faktureras veckovis efter hand som arbete utförs.

Tjänster som utförs på löpande räkning summeras och faktureras månadsvis.

Avtalstid

Avtalet löper på 12 månader och förnyas automatiskt ett år i taget. Uppsägning ska ske skriftligen via e-post senast två (2) månader innan avtalet löper ut. Obetald faktura anses inte som en uppsägning.

Faktureras i förskott efter kundens val, månad, kvartal, halvår eller helår.

Första fakturan skickas i samband med leveransdagen.

Påföljande fakturor skickas 30 dagar innan slutet av den pågående avtalsperioden och skall betalas senast när den nya avtalsperioden startar.

Uppsägning av avtalet

Du kan säga upp tjänsten eller tjänsterna genom att skriftligen meddela oss om uppsägning i tjänsten där du administrerar ditt abonnemang. Uppsägningen måste göras senast en månad före avtalstidens utgång. Vi har rätt att senast tre månader innan avtalstidens utgång säga upp avtalet.

Sägs avtalet inte upp enligt ovan så förlängs det automatiskt med samma period.

Ångerrätt

Enligt 2 kap 4 § 1 p. Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) gäller inte ångerrätt för ingånget avtal då tjänsterna är av sådan art att de undantas från lagens tillämpningsområde. I och med avtalets ingående samtycker kunden till att ångerrätten inte skall gälla.

Höjning av priser

Vi har rätt att höja priset, med direkt verkan p.g.a. att det är en BETA-version. Höjningen kan även beror på omständigheter vi inte kan kontrollera, till exempel förändring av valutakurs, skatt eller annan omständighet av ekonomisk betydelse som påverkar kostnaden för att tillhandahålla tjänsterna. 

Vi har också rätt att höja priset i andra fall men då måste vi kontakta er senast trettio (30) dagar innan vi höjer priset för att informera er om förändringen. Det nya priset börjar gälla först när nästa betalningsperiod börjar. Ni har möjlighet att till dagen innan prishöjningen träder ikraft säga upp avtalet med oss.

6.      Skyldigheter

Allmänna skyldigheter kund

Ni får bara använda Tjänsterna för lagliga ändamål och endast enligt villkoren i detta avtal.

Ni är ansvariga för att den information som läggs in i tjänsterna inte bryter mot gällande lagstiftning, till exempel immaterialrätts- och dataskyddslagstiftning.

Användning av tjänster

 Följ instruktioner för Tjänsterna 

När ni och era användare använder tjänsterna är ni skyldiga att följa våra instruktioner för tjänsternas användning. Det gäller även för andra eventuella instruktioner som tas fram av oss eller någon annan som vi ingått avtal med. Ni ansvarar för att era användare förstår att de är skyldiga att följa sådana instruktioner.

Skydda åtkomsten till Tjänsterna

Ni ansvarar för att lösenord till tjänsterna förvaras på ett säkert sätt. Ni ansvarar själva för om någon obehörig, som inte ska få tillgång till tjänsterna, får tillgång till tjänsterna och kan använda dem. 

Vi har rätt att begränsa eller stänga av användare

Vi har rätt att begränsa eller stänga av en eller flera specifika användares åtkomst till Tjänsterna om tillhandahållandet av tjänsterna medför att vi eller någon av våra andra kunder riskerar att drabbas av en skada som innebär mer än en mindre nackdel. Vi får då bara göra vad som är nödvändigt för att för att hantera den risk eller de andra skäl som gav oss anledning att begränsa åtkomsten till Tjänsterna. 

Ha koll på de övriga program ni använder 

Ni ansvarar för att de program ni använder som tillhandahålls av någon annan, så som till exempel webbläsare, PDF-läsare, toolbars, antivirusprogram och brandväggar, är korrekt installerade och tillåter att den som använder Tjänsterna går in på och använder de webbplatser som tjänsterna hänvisar till. Ni ska också se till att webbläsaren kontinuerligt är uppdaterad med den senaste versionen.

Ingen kontinuerlig överföring eller lagring i Tjänsterna

Ni får inte använda tjänsterna till att till exempel lagra videomaterial, musik eller annat material som inte är avsett att användas till tjänsten.  Skicka inte spam-meddelanden från våra tjänster

Ni får inte heller skicka spam-mail, så som exempelvis oönskade reklamutskick, bedrägeriförsök eller datorvirus, via AXARIA eller någon annan tjänst som vi tillhandahåller. Vi förbehåller oss rätten att bedöma vad som utgör spam-mail. 

Ansvar för eventuella krav som riktas mot oss

Om någon annan riktar krav mot oss på grund av er eller era användares användning av tjänsterna eller tredje parts tjänster ska ni hålla oss skadelösa genom att ersätta oss för den skada eller förlust vi lidit på grund av kravet.

Exempel på sådana krav är begäran om ersättning för intrång i tredje parts immateriella rättigheter så som upphovsrätt eller varumärke. Vi ska även ha rätt att ge vidare rätten att framställa sådan begäran och därmed låta någon annan framställa begäran.

7.      Tjänsternas tillgänglighet

Allmänt om Tjänsternas tillgänglighet

Våra Tjänster är tillgängliga dygnet runt vid anslutningspunkten, med undantag från planerade driftstopp samt med de begränsningar som anges nedan om servicenivåer.

Planerade driftstopp

Ibland behöver vi uppdatera eller på annat sätt underhålla tjänsterna. Då måste vi tillfälligt begränsa tillgängligheten till tjänsterna, vilket vi alltid försöker göra utanför kontorstid. Vi kommer informera er om planerade avbrott i förväg så långt det är möjligt.

8.      Skadestånd och begränsningar av ansvar

Kunds ansvar

Ni ska ersätta oss för skador som vi lider på grund av att ni eller era Användare genom försumlighet använt Tjänsterna i strid med Avtalet eller på sätt som skadat oss. 

Begränsning i AXARIA ansvar

Axaria sammanlagda ansvar är begränsat till så kallad direkt skada. Så länge vi inte agerat med avsikt eller varit grovt vårdslösa kan vi, under löpande period om tolv (12) månader, maximalt bli skyldiga att betala ett prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 § socialförsäkringsbalken.

Vi ansvarar inte för så kallad indirekt skada, till exempel utebliven eller förlorad vinst och/eller produktion.

Vi ansvarar bara för skador gentemot er. Vi ansvarar inte gentemot andra, till exempel användare, era anställda, kunder, leverantörer eller samarbetspartners. 

Anmälan av skada

Skadeståndsanspråk ska anmälas skriftligen till den andra parten. Anmälan ska ske så fort som möjligt men senast inom två (2) månader efter att omständigheten upptäckts eller borde ha upptäckts.

9.      Omständigheter utanför vår kontroll (Force Majeure)

Vi ansvarar inte för omständigheter utanför vår kontroll

Vi ansvarar inte för förlust eller skada som ni kan komma att drabbas av om våra möjligheter att uppfylla avtalet har förhindrats eller väsentligen försvårarats av omständigheter som vi eller vår leverantör inte rimligen kunnat kontrollera eller förvänta oss. Exempel på sådant kan vara arbetskonflikt, krig, uppror eller upplopp, pandemi eller epidemi, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, export- eller importrestriktioner, lockout eller annan arbetskonflikt, jordbävning, blixtnedslag, eldsvåda, översvämning eller vattenskada, allmän varuknapphet eller knapphet i fråga om transportmedel, lagstiftning eller myndighetsrestriktioner. 

10. Sekretess

Axarias skyldigheter angående sekretess

Vi båda förbinder oss i förhållande till varandra att inte lämna ut viss information till någon annan.

Vilken information får inte lämnas ut (så kallad Konfidentiell Information).

Den information som inte får lämnas ut (”Konfidentiell Information”) är alla uppgifter av ekonomisk, teknisk, kommersiell eller annan art som någon av parterna får del av med anledning av Avtalet eller genom något förhållande som hänger ihop med Avtalet. Det spelar ingen roll om informationen är skriftlig eller inte. Det spelar inte heller någon roll om informationen kommer direkt från er eller oss, om informationen kommer från någon annan eller om uppgiften uppkommer under tiden ni använder vår tjänst.

Information ses dock inte som Konfidentiell Information om det kan visas att

informationen är publikt tillgänglig eller blir publikt tillgänglig på annat sätt än genom att den av oss som mottagit informationen av den andra har brutit mot sekretessen, någon av oss på egen hand tagit fram informationen innan ingåendet av avtalet och den parten inte har fått informationen genom direkt eller indirekt överträdelse av avtalet, någon av oss behörigen har fått tillgång till informationen från någon annan, utan att vara bunden av sekretess i förhållande till denna andra part, samt någon av oss, utan att vara bunden av sekretess, redan kände till informationen när den mottogs från den från den andra av oss.

Undantag från sekretessen 

Vi har rätt att lämna ut den Konfidentiella Information (som inte innehåller personuppgifter) som anges nedan till AXARIA koncernbolag, samarbetspartners eller leverantörer:

  • information om vilka ni är,
  • annan information som behöver lämnas ut för att vi, vår leverantör eller vår samarbetspartner ska kunna leverera eller utveckla tjänsterna, samt
  • information som behöver lämnas ut för att någon annan av våra samarbetspartners som tillhandahåller tjänster som har samband med våra tjänster ska kunna leverera och/eller utveckla sådana tjänster.

Vi har vidare alltid rätt att informera ett företag om att de har ett konto hos oss.

Konfidentiell Information får inte användas för andra syften

Ingen av oss får använda Konfidentiell Information för andra syften än för att fullgöra våra respektive rättigheter och skyldigheter enligt det här Avtalet.

Information som någon av oss är skyldig att lämna ut

Vi har båda rätt att lämna ut Konfidentiell Information eller annan information som vi är skyldiga att lämna ut enligt lag, domstols-/myndighetsbeslut eller enligt bindande börsregler. Vi har också båda rätt att lämna ut Konfidentiell Information eller annan information om informationen omfattas av beslut om tvångsmedel från brottsutredande myndighet (till exempel Polis, Åklagarmyndighet eller Ekobrottsmyndigheten) eller som annars är relaterad till misstanke om brott för vilket fängelse är en möjlig påföljd.

Sekretessförbindelse för anställda m.m.

Vi ska båda, genom en sekretessförbindelse eller på annat lämpligt sätt, se till att anställda, konsulter och annan personal som anlitas är bundna av sekretess i enlighet med det som anges om sekretess i det här avsnittet. Vi ska även ansvara i förhållande till varandra, för att eventuella underleverantörer vi har samt anställda hos underleverantörerna som deltar i uppdraget, är bundna av motsvarande sekretess.

11. Behandling av personuppgifter

Hur behandlas personuppgifter 

AXARIA är i vissa fall personuppgiftsansvarig och i andra fall personuppgiftsbiträde för behandlingen av personuppgifter inom ramen för tjänsterna.

AXARIA behandling av personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde regleras i personuppgiftsbiträdesavtalet avses kund, med ”Personuppgiftsbiträde” avses AXARIA.

12. Kunddata

Användning av kunddata 

Vi har inte rätt att använda Kunddata om inte annat anges i det här avtalet.

Vi får använda Kunddata för att fullgöra uppdraget, för statistiska ändamål, för att förbättra och utveckla våra Tjänster samt för marknadsföring i enlighet med villkoren för marknadsföring, se punkt 12.

Vi får även överföra Kunddata till koncernbolag, leverantör och samarbetspartner för att kunna leverera eller utveckla Tjänsterna eller för att sådant bolag ska kunna tillhandahålla och marknadsföra tjänster som har nära samband med våra tjänster.

Kundens ansvar avseende kunddata 

Ni ska se till att Kunddata är fri från virus, trojaner, maskar eller annan programvara eller kod som kan skada tjänsterna. 

Ni ska även ersätta AXARIA för all skada som vi åsamkas direkt eller indirekt på grund av att innehållet i kunddata eller användningen av kunddata i tjänsterna strider mot tillämplig lagstiftning. Detta kan till exempel handla om att innehållet utgör intrång i immateriell rättighet eller annan rättighet.

Som kund kan ni alltid ta ut Kunddata från tjänsterna. I samband med att ni säger upp avtalet är det upp till er att ta ut all kunddata från tjänsterna som ni kan komma att behöva för framtida bruk.

13. Marknadsföra våra tjänster

Vi får marknadsföra tjänster till er som vi, annat bolag i AXARIA-koncernen eller någon samarbetspartner till oss tillhandahåller. Marknadsföringen kan ske i tjänsterna, genom epost eller på annat sätt.

Genom att ni är BETA – kund förbehåller vi oss rättigheterna till att har som kundreferens med eventuell logotype på vår hemsida.

14. Immateriella rättigheter

Axaria behåller alla immateriella rättigheter till tjänsterna

Det här avtalet gör inte att upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter till tjänsterna överlåts till er, till den som använder tjänsten eller till någon annan.

¤Ni får inte kopiera, ändra eller på annat sätt hantera programvara eller annat material som hör till tjänsterna.

Immaterialrättsintrång som beror på er eller användare

Ni ska försvara oss om krav riktas eller talan förs mot oss om intrång på grund av er eller den som använder tjänsterna i strid med detta avtal. Detta sker då på er egen bekostnad. Ni ska också ersätta oss för alla de kostnader och skadestånd som vi genom förlikning eller dom kan bli skyldiga att betala.

15. Olika instruktioner från er

Om olika personer som företräder er ger oss olika instruktioner har vi rätt att begära skriftlig instruktion från er styrelse eller från en person som har behörighet att företräda er. Detta kan till exempel handla om vem som ska få tillgång till kunddata eller andra instruktioner gällande tjänsterna. Vi ska också ha rätt att välja vems instruktioner vi ska följa, så länge det inte innebär att vi i övrigt bryter mot avtalet.

16. Överlåtelse av avtal

Ni har inte rätt att överlåta era rättigheter enligt det här avtalet till någon annan om inte vi skriftligen har gått med på det i förväg.
Vi har rätt att överlåta avtalet utan ert föregående godkännande.

Ny avtalspart måste godkänna avtalsvillkoren

Om ni har fått vårt godkännande att överlåta avtalet blir överlåtelsen gällande gentemot oss först när den nya avtalsparten skriftligen bekräftat att denne accepterar avtalsvillkoren genom att godkänna dessa i tjänsten och övertar eventuella skyldigheter som ni har gentemot oss vid tiden för överlåtelsen. 

17. Tvist

Svensk lag ska tillämpas

Våra respektive rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal ska bestämmas i enlighet med svensk lag.

Eventuella tvister ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande

Tvister i anledning av detta Avtal ska avgöras slutligt enligt Sydsvenska Industri- och Handelskammarens skiljedomsregler.

Reglerna om förenklat skiljeförfarande ska tillämpas, om inte Sydsvenska Industri- och Handelskammarens Skiljeråd med beaktande av tvistens svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att reglerna om ordinärt skiljeförfarande ska tillämpas. I sistnämnda fall ska Skiljerådet också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. 

Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm, Sverige. Språket för förfarandet ska vara svenska.

Rätt att vända sig till domstol eller annan behörig myndighet

Vi båda har alltid rätt att vända oss till svensk domstol eller annan behörig myndighet om det kapitalbelopp tvisten avser inte överstiger 100 000 SEK.